BAS Бухгалтерія КОРП

Програмний продукт "BAS Бухгалтерія. КОРП" є комплексним рішенням, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства

● Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;● Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;● Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;● Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.

Облік торгівельної діяльності в BAS Бухгалтерія. КОРП

● Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;● Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;● Передача і приймання товарів на комісію;● Відображення роздрібних продажів;● Повернення товарів від покупців та постачальників.

Облік виробничої діяльності

● Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;● Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат їх включення у виробничу собівартість.

Облік грошових коштів і розрахунків

● Виписка платіжних доручень і касових ордерів;● Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;● Облік еквайрингових операцій;● Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;● Облік операцій в іноземній валюті.

Облік матеріальних цінностей

● Кількісний облік та визначення собівартості запасів;● Облік необоротних активів.

Кадровий облік і нарахування зарплати в BAS Бухгалтерія. КОРП

● Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити● спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;● Облік робочого часу; ● Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників; ● Депонування; ● Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій

Закриття періоду

● Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць,● визначення фінансових результатів тощо;● Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.

Податковий облік

● Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;● Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;● Нарахування податкової амортизації необоротних активів;● Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.

Регламентована звітність

● Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;● Інтеграція програми "BAS Бухгалтерія. КОРП" з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт".
)