BAS Комплексне управління підприємством

Продукт "BAS Комплексне управління підприємством" – це комплексне рішення, що охоплює основні контури управління і обліку, та дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Про BAS Комплексне управління підприємством

Рішення "BAS Комплексне управління підприємством" буде цікавим для користувачів, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, "1С:Підпріємство 7.7. Комплексна поставка" або "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством".
Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:➤ Управління фінансами;➤ Бюджетування;➤ Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства;➤ Регламентований облік;➤ Управління персоналом і розрахунок заробітної плати;➤ Управління виробництвом;➤ Управління витратами і розрахунок собівартості;➤ Управління продажами;➤ Управління взаємовідносинами з клієнтами➤ Управління купівлями;➤ Управління складом і запасами.➤ Технологічні переваги

Управління фінансами

➤ Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів.
➤ Облік кредитів, депозитів і позик.
➤ Еквайринг (платіжні карти).
➤ Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
➤ Маршрути погодження заявок.
➤ Інвентаризація кас та банківських рахунків.
➤ Аналітична звітність з руху грошових коштів.

Бюджетування

➤ Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.➤ Моделювання сценаріїв.➤ Підтримка декількох валют.➤ Табличні форми введення і коригування.➤ Економічний прогноз.➤ Аналіз досягнення планових показників.➤ Розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

➤ Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.➤ Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.➤ Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.➤ Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.➤ Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Регламентований облік

➤ Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.➤ Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.➤ Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.➤ Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.➤ Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Робота з персональними даними співробітників;➤ Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;➤ Організація роботи зі штатним розкладом;➤ Робота з договорами підряду;➤ Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів.
➤ Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів.
➤ Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю.
➤ Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами.
➤ Нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі.
➤ Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках.
➤ Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності.
➤ Отримання уніфікованих звітних форм.
➤ Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці.
➤ Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Управління виробництвом

➤ Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця.➤ Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції.➤ Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів.➤ Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом.

Управління витратами і розрахунок собівартості

➤ Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі.➤ Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві.➤ Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах.➤ Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів.➤ Розрахунок фактичної собівартості випуску за період.➤ Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта.➤ Надання даних про структуру собівартості випуску.

Управління продажами

➤ Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.➤ Воронка продажів.➤ Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.➤ Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.➤ Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.➤ Самообслуговування клієнтів.➤ Управління торговими представниками.➤ Моніторинг стану процесів продажів.➤ Імовірнісна оцінка прогнозу продажів..➤ Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).➤ Автоматичний контроль ліміту заборгованості.➤ Інвентаризація взаєморозрахунків.➤ Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.➤ Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

➤ Формування стратегії відносин з партнерами➤ Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами➤ Досьє клієнта, партнера➤ Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів➤ Претензійна робота➤ Моніторинг виконання угод➤ BCG-аналіз➤ Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів

Управління купівлями

➤ Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців.➤ Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання.➤ Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок.➤ Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію.➤ Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів.➤ Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах.➤ Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам.➤ Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів).➤ Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах.➤ Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них.➤ Складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління складом і запасами

➤ Складна ієрархічна структура складів.➤ Управління адресним складом.➤ Забезпечення та резервування потреб замовлень.➤ Визначення та забезпечення страхових запасів.➤ Облік багатооборотної тари.➤ Управління інвентаризацією товарів.➤ Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.➤ Розрахунок прогнозованого попиту.➤ Товари на складах за строками придатності.➤ Управління доставкою.➤ Товарний календар.

Технологічні переваги

"BAS Комплексне управління підприємством" розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:
➤ забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи
➤ організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), зокрема в "хмарному" режимі
➤ налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань
Механізм функціональних опцій, реалізований у системі "BAS Комплексне управління підприємством", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).
)