BAS Малий бізнес

Програмний продукт "BAS Малий бізнес" допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи. Рішення не переобтяжене зайвою функціональністю, його можна легко настроїти на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість "швидкого старту" і зручність щоденної роботи. Програма реалізована повністю на керованих формах. Це дозволяє використовувати її в режимі товстого, тонкого або веб-клієнта, тобто працювати з системою з будь-якої точки світу.

 • Усі дані – в єдиній інформаційній базі

  У єдиній інформаційній базі:● база клієнтів● банківські і касові операції, клієнт-банк, платіжний календар● розрахунки з контрагентами, персоналом● облік матеріалів, товарів, продукції● замовлення клієнтів, заказ-наряди● планування та облік виконання робіт і надання послуг● планування та облік виробничих операцій● планування завантаження ресурсів підприємства● торгові операції, у тому числі роздрібні продажі● облік персоналу, розрахунок заробітної плати● облік витрат і розрахунок собівартості● майно, капітал● доходи, витрати, прибутки і збитки● регламентована звітність для ФОП● фінансове планування (бюджетування) та ін.● Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

  Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію "BAS Бухгалтерія", і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

 • Маркетинг і продажі

  "BAS Малий бізнес" підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

  У програмі автоматизовані операції з товарним асортиментом:
  ● реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства● реєстрація, зберігання різних видів цін номенклатури, друк прайс-листа● реєстрація видів знижок і націнок● установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення

  У програмі підтримується:
  ● зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін● зберігання формату для виду цін номенклатури, що використовується при виведенні ціни в прайс-лист● зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури
  Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах.

  Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

  Підготовка продажів і робота з клієнтами в "BAS Малий бізнес" здійснюються операціями:
  ● реєстрація і зберігання контактної інформації клієнтів● реєстрація договорів з покупцями● реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів та їх контактної інформації● реєстрація подій при взаємодії з покупцями і замовниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо● реєстрація замовлень покупців (замовлення фактично є специфікацією до договору, в якому відображені види товарів, робіт, терміни постачання/виконання, а також вартість)● реєстрація замовлень-нарядів (замовлення-наряд є одночасно документом планування виконання робіт і надання послуг, а також фактичним документом, що підтверджує факт виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, обліку матеріальних і трудових витрат)● об'єднання замовлень покупців в проекти● формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг● забезпечення потреби в товарах, роботах, послугах, які створюються замовленнями покупців шляхом резервування вільних залишків товарів на складах, розміщення в замовленнях постачальникам і/або замовленнях на виробництво● відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами

  Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.
 • Роздрібні продажі

  "BAS Малий бізнес" може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

  Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

  Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.
 • Постачання і закупівлі

  "BAS Малий бізнес" забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства.

  Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб в товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовлення постачальникам і замовлення на виробництво.

  Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням в замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.

  Для забезпечення процесу купівель товарів, послуг і роботи з постачальниками автоматизовані операції:
  ● реєстрація постачальників і контактної інформації● зберігання цін постачальників і конкурентів, друк прайс-листа контрагента● зберігання виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором● зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента● реєстрація і зберігання списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації● реєстрація подій при взаємодії з постачальниками і підрядниками – вхідні і вихідні дзвінки, листи, зустрічі тощо● оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання● формування графіків постачань● розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

  Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:
  ● надходження за плату від контрагента● придбання підзвітною особою● прийом на реалізацію від комісіонера● отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку
  Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.
 • Запаси і склад

  Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені наступні можливості:● роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку● облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів● облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)● переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)● резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)● використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)● друк етикеток і цінників
  Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.
 • Роботи, послуги, виробництво


  "BAS Малий бізнес" підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

  Управління даними про склад і технологію виконаних робіт і виготовленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій.

  План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг – замовленнями на виробництво і замовлення-нарядами.

  Планування завантаження ресурсів підприємства здійснюється замовленнями на виробництво і замовленнями-нарядами.

  Замовлення на виробництво, що реєструються, мають наступні особливості:
  ● можуть бути джерелами забезпечення потреб за замовленнями покупців● за замовленнями на виробництво розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих● у відкритих замовленнях на виробництво можуть бути розміщені потреби, утворені новими замовленнями покупців

  Конфігурація дозволяє реєструвати факт виготовлення продукції. Випуск може бути оформлений як у виробничому підрозділі, так і на складі (наприклад, фасовка, складання комплектів). Продукція числиться за структурною одиницею, що виготовила її, і може бути переміщена в іншу структурну одиницю – наприклад, на склад для подальшого продажу або в наступний цех за технологічним маршрутом.

  Факт виконання роботи (надання послуги) і здача її замовникові відображаються актом виконаних робіт, а також безпосередньо в замовленнях-нарядах.

  Для планування робіт співробітників служать дві функції:
  ● відрядні наряди – використовуються для видачі завдань на виконання технологічних операцій виробничого циклу виконавцям з відрядною оплатою праці; наряди можуть бути індивідуальними і бригадними● завдання на роботу – використовуються для планування завантаження співробітників у рамках внутрішніх або зовнішніх проектів

  Передбачається реєстрація фактичних відомостей про виконання робіт за нарядами і завданнями. Ця інформація може бути використана надалі для розрахунку заробітної плати, а також для оцінки ефективності роботи і проведення план-фактного аналізу роботи персоналу.

  Для обліку витрат підприємства і розрахунку фактичної собівартості підтримуються наступні функції:
  ● облік фактичних витрат ведеться в необхідних розрізах у вартісному і натуральному вимірі● розподіл матеріальних і нематеріальних витрат, понесених на випуск, – може бути зроблено як за вказаний період, так і на підставі конкретного документу випуску● регламентний розрахунок фактичної собівартості випуску при закритті періоду● звіт про собівартість випущеної продукції і виконаних робіт

  Реалізований простий механізм виконання робіт і надання послуг з використанням замовлень-нарядів (документів, що поєднують в собі функції замовлення покупця, рахунку на оплату, акту виконаних робіт і витратної накладної для сфери сервісних послуг).
 • Грошові кошти

  Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

  Управління грошовими коштами включає:
  ● облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках● оформлення первинних документів банку та каси● розрахунки з підзвітними особами● формування платіжного календаря● інтеграція з системою "клієнт-банк"
 • Зарплата і персонал

  "BAS Малий бізнес" підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, працюючих за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Кадровий облік включає наступні функції:● оформлення прийому на роботу● кадрове переміщення● звільнення персоналу

  Можливості щодо розрахунку заробітної плати:
  ● розрахунок заробітної плати, податків (ПДФО) і внесків (ЄСВ) здійснюється в розрізі видів нарахувань і утримань єдиним документом "Нарахування зарплати"● формування платіжних відомостей на виплату зарплати і авансу співробітникам● облік робочого часу – використовується табель обліку робочого часу, що дозволяє вести облік часу як за днями, так і зведено за період

  У розділі передбачена можливість формувати аналітичні звіти за розрахунками з персоналом, нарахуванням та утриманням співробітників.
 • Майно

  "BAS Малий бізнес" забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) основних засобів і нематеріальних активів організації:● прийняття до обліку, зміна параметрів● розрахунок амортизації● продаж і списання
 • Фінанси


  У програмі "BAS Малий бізнес" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування і аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок документів.

  Завдяки наявності таких звітів, як оборотно-сальдова відомість, грошові кошти, доходи і витрати, прикладне рішення дозволяє формувати фінансову звітність за довільний період часу.

  Для обліку доходів і витрат використовується метод нарахування або метод нарахування і касовий метод.

  Аналітичний облік доходів і витрат методом нарахування ведеться в розрізі напрямів діяльності, підрозділів, замовлень покупців, статей (рахунків) доходів і витрат.

  За даними управлінського обліку користувач дістає можливість формувати основні фінансові звіти:
  ● управлінський баланс● звіт про прибутки і збитки● звіт про рух грошових коштів

  У системі існує можливість реєстрації фінансових планів (бюджетів):
  ● прогнозний баланс● бюджет прибутків і збитків● бюджет руху грошових коштів

  Також в розділі передбачені засоби для нарахування податків, введення і розподілу інших витрат, виклик процедури закриття місяця.

  Для контролю діяльності підприємства з боку керівника призначений "Монітор керівника", в якому зведені основні показники:
  ● залишки грошових коштів на рахунках і в касах підприємства● дебіторська заборгованість – загальна, прострочена● кредиторська заборгованість – загальна, прострочена● прибутки і збитки● прострочені зобов'язання перед покупцями і замовниками за відвантаженням товарів і наданню послуг● прострочені зобов'язання постачальників і підрядників за постачання товарів і надання послуг

  Додатково можна отримати наступну інформацію:
  ● загальні показники: продажі, доходи і витрати, стан обігових коштів (грошових коштів, запасів і дебіторської заборгованості)● грошові кошти: залишки і рух грошових коштів в розрізі статей, за період● дебіторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу● кредиторська заборгованість: залишки і динаміка за період, за строками боргу
 • Аналітичні звіти

  Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію в усіх розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації, параметри групування і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки вирішуваних завдань, а також зберігати власні налаштування звітів.
 • Налаштування параметрів обліку

  В процесі налаштування здійснюється:● реєстрація інформації по організаціях підприємства● реєстрація структури підприємства – підрозділів, складів● налаштування параметрів обліку● налаштування сервісних функцій● введення початкових даних за розділами обліку

  "Помічник початку роботи" спрощує початок роботи з системою. З його допомогою користувач, переходячи від етапу до етапу, може заповнити облікові дані, ввести залишки на початок роботи і виконати основні налаштування програми. Є можливість відключення розділів обліку, які не використовуються на підприємстві, наприклад, облік зарплати або виробництва.
 • Обмеження базової версії "BAS Малий бізнес"

  "BAS Малий бізнес. Базова" має ряд обмежень:● не підтримує ведення обліку операцій більш ніж однієї фірми в одній інформаційній базі; при цьому є можливість ведення обліку декількох організацій в окремих інформаційних базах на одному комп'ютері● одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач● не підтримує формування друкованих форм регламентованої звітності індивідуального підприємця – реалізований тільки обмін з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт"● не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення● не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті● не підтримується робота розподілених інформаційних баз● не підтримується СОМ-з'єднання і Automation-сервер.

  Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з'являться інші задачі, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку організація зможе перейти на програму "BAS Малий бізнес" версії ПРОФ, яка не має зазначених обмежень.

 • Інтеграція з програмами "BAS Бухгалтерія", "BAS Роздрібна торгівля"

  Обмін даними з програмами "BAS Бухгалтерія" і "BAS Роздрібна торгівля" двосторонній, з можливістю налаштування напрямів. Обмін здійснюється на рівні документів і довідкової інформації.
)